فعالیت ۹۰۰۰ شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای فرامرزی /فضای مجازی کنترل‌ناپذیر است