توضیحات قشقاوی درباره تغییر ساختمان استیجاری دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران