وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب آموزشی در سمنان