شرکت بیش از ۱۳ هزار نفر در مراسم اعتکاف ۹۴ آذربایجان شرقی