توضیح بنیاد رودکی درباره قرارداد نوازندگان ارکستر سمفونیک