ظرفیت خالی در 3 استان کشور/دارندگان اولویت 85 ثبت نام کنند