دو رزمی کار مشگین شهری به اردوی تیم ملی کاراته دعوت شدند