اجرای طرح پتروشیمی نیاز به ارز ندارد/ حرفی درباره حضور هیأت نفتی آمریکایی نزده بودم