قبایل یمنی کنترل چندین مرکز نظامی عربستان را به دست ...