فعالیت دفتر حافظ منافع آمریکا، مقدمه جاسوسی از کشورمان است