دستگاه‌های اجرایی خراسان‌جنوبی کار جمعی را نمی‌دانند