تذکر نماینده علی‌آباد درباره عدم تخصیص اعتبار خسارات سیل