اسحاق حسینی: نوشابه‌های انرژی زا در کبد رسوب می‌کند/ فاضل: استفاده از نوشابه‌های انرژی زا باعث تخری