پنجمین جشنواره ملی دانشگاهی رویش درشیرازگشایش یافت