معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی برای فیلم اولی‌ها، اطلاعیه صادر کرد