آریایی نژاد نماینده ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری شد