بچه پولدارهای تهران با دوردوربازی چقدر بنزین دود می‌کنند؟