روایت یک روزنامه‌نگار انگلیسی از جنگ آمریکایی عراق در نمایشگاه کتاب