جنتی: با نشر فضایل اخلاقی نقش نماز در جامعه آشکار می شود