بازنشستگان جهاد کشاورزی دزفول برای دریافت مطالبات خود روز شماری می کنند