سرباز اسراییلی: برای سرگرمی مردم غزه را بمباران می ...