اظهارات گل‌محمدی درباره انتقال سایپا به کاشان یا آمل کذب و فرافکنی است