تيم ملي تکواندوي زنان براي شرکت در رقابت هاي جهاني عازم روسيه شد