افتتاح بخش هاي جديد درماني و توانبخشي بيمارستان نور افشار