برخی اخبار در شبکه‌های اجتماعی بر اساس نیاز گرو‌ه‌های مختلف دستکاری می‌شود