برگزاری نشست‌های مختلف تخصصی در غرفه کتابخانه مجلس با حضور مدیران و کارشناسان