دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در سمنان برگزار می شود