ایجاد مراکز جامع توانبخشی در استان ها/بیمه ها حمایت نمی کنند