شهدای ورزشکار در دوران دفاع مقدس نقش جدی در مقابله با دشمن داشتند