پیام مجلس به دنیا برای حمایت از تیم مذاکره کننده است