فرهادی: سیاست ورزی مستقل از جناح بندی سیاسی بیرون دانشگاه باشد