استاندار:جایگاه قزوین در حوزه صادرات زیبنده این استان نیست