فرماندار دلفان: امام خمینی (ره) هدیه ای الهی برای مسلمانان جهان بود