دهمين سالگرد شيخ محمدتقي بهلول گنابادي برگزار مي شود