رای قاطع هواداران به صعود بارسا به فینال و عدم خلق شگفتی توسط بایرن!