همدلی و همزبانی عناصر دانشگاه باعث ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد در جامعه خواهد بود