کارشناس تاجیک:وحدت کشورهای اسلامی با تمرکز بر آزادی قدس امکانپذیر است