آئینه‌وند معتقدبود اسلام امام‌صدر پیش‌رونده و موافق شرایط روز بود