محصص:نفت در مرحله حذفی هم موفق می‌شود/منصوریان با عملکردش در این فصل نشان داده که مربی آینده‌داری اس