افراد کارآمد باید در رأس ستاد اقامه نماز باشند/لزوم استقرار نماز به عنوان امر به معروف در جامعه