گروه «آناتما» همکاری‌اش با کاوه آفاق را تکذیب کرد!