گزارشی از دیدار کارکنان سوره مهر با رهبر معظم انقلاب