خریداران مسکن نهایت استفاده را از آرامش بازار ببرند