مقدمات برگزاری کنگره بین الملیی خون در یاسوج فراهم است