باید ارشاد در اجرای آیین نامه نماز الگوی دستگاه ها باشد