اجرای طرح کاشف در سراسر کشور با حضور 2 میلیون دانش آموز