دچار فراموشي تاريخي شديم/ «بازگشت از نيمه راه» مي تواند دستمايه چند رمان باشد