برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي شعب بيمارستان در ساير استان‌ها