بارزانی: موانع استقلال کردستان برطرف شده/ کشور مستقل حق کردها است