شیعی: بازی با گسترش مانند دیدار با الهلال برای قعرنشینان مهم است